کارشناسی ارشد نرم افزار

مدرس دوره های مکانیک تخصصی ربات

مدرس دوره های الکترونی ربات

مربی دوره استاندارد میکرونترلرها در رباتیک