مسول آموزش وتوانمندی نیروهای درون سازمانی
داور منتخب مسابقات کشوری
مدیر آموزشی جنوب استان
سرپرست تیم مسابقات
مدرس دوره های الکترونیک ،برنامه نویسی ربات و قطعه شناسی
دانشجوی دکترای برق