مدیر آموزش شعبه مرکزی
بازرس و ناظر مدارس
مسول سفارشات مجتمع
مدرس دوره های مکانیک ربات
کارشناس ارشد مهندسی نفت