مدرس دوره های مکانیک پایه و تخصصی
مدرس دوره های الکترونیک ربات
کارشناسی مهندسی نرم افزار