مدرس دوره های تخصصی مکانی ربات
مدرس دوره های هواپیما مدل
مدرس سخت افزار رباتیک
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک