کاربر عزيز سلام

شما می توانيد با بارگزاری فيلم و يا متن خود در مورد رباتيک و توضيحات مربوط به آن را برای ما ارسال نماييد و به اسم خود شما در وبسايت درج می گردد. 

  • انواع فایل های مجاز : zip.
    فيلم را با برنامه فشرده سازی zip نماييد و برای ما ارسال نماييد. (حداکثر حجم فایل ارسالی 32MB می باشد)