Results

تبریک! شما در آزمون قبول شدید

متاسفانه شما نمره قبولی را کسب نکردید

 

#1. کدام یک ورودی است ؟

#2. کدام تصویر نشان دهنده یک وسیله خروجی است

finish